Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych w „PRO CARE” Studio Kosmetologii Profesjonalnej Natalia Najmiec z siedzibą w Sosnowcu

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 1) „PRO CARE” Studio Kosmetologii Profesjonalnej Natalia Najmiec z siedzibą w Sosnowcu [dalej jako ProCare Studio], 2) dane kontaktowe: ul. Sokolska 31, 40-086 Katowice, e-mail: procarestudio@gmail.com, tel.: + 48 517 276 377.

II. Inspektor ochrony danych: ProCare Studio nie powołało inspektora ochrony danych.

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

 1. Cele: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z ProCare Studio o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

ProCare Studio wyjaśnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez ProCare Studio w celach związanych z działalnością salonu, w tym:

 • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością salonu,

 • wykonania samej usługi w salonie,

 • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,

 • marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu – drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms’ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych oraz podmiotu przetwarzającego dane LadyTime.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

IV. Odbiorcy danych: ProCare Studio może przekazać Państwa dane takim odbiorcom jak organy państwowe Poczcie Polskiej (lub firmom kurierskim) w związku z prowadzeniem korespondencji. Ponadto szczególną kategorią odbiorców są podmioty przetwarzające dane w imieniu ProCare Studio, tj. służby księgowe prowadzące obsługę księgową. Dzieje się tak w przypadku wystawienia faktury za usługi, ponieważ na fakturze widnieją Państwa dane osobowe.

V. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: ProCare Studio nie zamierza przekazywać Państwa danych do w/w podmiotów.

Ponadto ProCare Studio przedstawia następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna i rozsądna ocena Administratora Danych oparta w szczególności o przepisy prawa, które regulują m.in. terminy przedawnienia roszczeń, zobowiązań podatkowych. W każdym przypadku przechowywane dane osobowe są nie dłużej niż przez okres 10 lat liczony od upływu 6- ciu miesięcy od dnia wykonania ostatniej usługi dla danej osoby, chyba że przepis prawa wymaga dłuższego okresu przechowywania danych osobowych.

VII. Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail i nazwa usługi, z której korzysta / będzie korzystać Klient są przekazywane do podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych tj. firmy Lady Time Sp. z o.o. (portal Lavito) z siedzibą przy ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa. Administrator danych (ProCare Studio) powierza dane osobowe (np. imię, nazwisko, tel., e-mail, nazwę usługi, na którą zapisał się Klient, informację czy wizyta się odbyła czy została przesunięta lub odwołana) firmie Lady Time Sp. z o.o. (portal Lavito) która z kolei, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Lady Time przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością ProCare Studio, w tym w zakresie opisanym powyżej.

VIII. W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie salonu lub bezpośrednio na adres e-mail salonu, informujemy, iż dane Państwa (imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu) są przekazywane do podmiotu przetwarzającego – firmy hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, która to firma na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

IX. Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6  ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w ProCare Sudio. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu, a zatem konsekwencją odmowy podania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi przez ProCare Studio.

X. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ProCare Studio:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów,

 2. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie,

 3. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), tj. prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,

 4. Prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

 5. Prawo do przenoszenia danych- oznacza prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

 6. Prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 7. Prawo do wycofania zgody- które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu,

 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI: Konieczność podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Państwa danych osobowych przy zawieraniu umowy nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy konieczne jest jednak ustalenie strony umowy, wobec czego konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Niektóre dane osobowe muszą być podane w przypadkach o których mowa punktach VII, VIII lub IX powyżej (rejestracji przy pomocy portalu Lavito, kontaktowania się z ProCare Studio przy pomocy internetowego formularza, uzyskania karty Klienta), wobec czego konsekwencją ich nie podania może być odmowa wykonania przez ProCare Studio (lub podmiot przetwarzający) danej czynności z punktu- odpowiednio- VII, VIII lub IX powyżej.

Umów wizytę